Όροι Χρήσης – Πολιτικές ΓΚΠΔ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ «www.ariti.gr» ΤΗΣ «ΑΡΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

1.Εισαγωγή : O ιστότοπος «www.ariti.gr»  (στο εξής καλούμενος «ιστότοπος») ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, λεωφόρος Τατοϊου, αριθμός 52, με Α.Φ.Μ. 094251753,όπως νόμιμα εκπροσωπείται (στο εξής Εταιρία). Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελεί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, όπως αυτή είναι αναρτημένη στον ιστότοπο.
2.Όροι χρήσης: H  Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς Όρους Χρήσης του ιστότοπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Η Εταιρία θα αναρτά στον ιστότοπο την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρίας και τις παρεχόμενες μέσω του ιστοτόπου πληροφορίες. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων του ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από τον ιστότοπο. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης, της Εταιρίας μη επέχουσας κάποιας ευθύνης ή επιβάρυνσης. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστοτόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Ομοίως, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.
3.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας : Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν είτε πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων είτε πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η Εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται στον ιστότοπο, καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Εταιρίας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ιστότοπο δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.
4.Ευθύνη Χρήστη : Κάθε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλους τους σχετικούς ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επιπροσθέτως, κάθε χρήστης οφείλει να κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους. Κάθε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για    αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που προκαλεί (ή δύναται να προκαλέσει) προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., που δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του ιστοτόπου και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται στον χρήστη, να χρησιμοποιεί τον παρόν ιστότοπο με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυα της Εταιρίας.
5.Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο :Ο ιστότοπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, “δεσμών”, hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες ή παραπομπές δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρίας και η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Εταιρία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στον ιστότοπο, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ιστοτόπου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη/επισκέπτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στον ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.
6.Λοιποί Όροι :Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδας.- Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί μέρη του παρόντος, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης. Ημ/νία επικαιροποίησης: Φεβρουάριος 2021

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ «ΑΡΗΤΗ Α.Ε.»

1. Εισαγωγή :Η ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών και των δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την εταιρία «ΑΡΗΤΗ Α.Ε.»  (στο εξής «Εταιρία»). Προς επίτευξη των ανωτέρω, η Εταιρία εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση στα οποία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ παρέχει πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρία κατά την επιχειρηματική της δραστηριότητα τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικών πληροφοριών που δύναται να συλλέξει η Εταιρία κατά τη χρήση/ επίσκεψη του ιστοτόπου της «www.ariti.gr». Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει η Εταιρία, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται και προστατεύει τις πληροφορίες που συλλέγει, για πόσο καιρό τις αποθηκεύει, με ποιους τις μοιράζεται, σε ποιους τις  διαβιβάζει και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα Πολιτική δύναται να αναθεωρείται ή/και ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής στον ιστότοπό της «www.ariti.gr».
2. Ορισμοί
: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο (= ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ήτοι το πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί άμεσα ή έμμεσα να εξακριβωθεί. Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η σύνδεση της πληροφορίας με το πρόσωπο κι όχι η ποιότητα της πληροφορίας, όπως π.χ. το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ κλπ. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα): Κάθε πληροφορία που αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με την παρελθούσα, τρέχουσα ή μελλοντική σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και από τα οποία προκύπτουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία του. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση, η διαγραφή ή η καταστροφή. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υ.Ε.): Κάθε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Ο Υ.Ε.  καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας. ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.Ε.): Κάθε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο κοινολογούνται τα δεδομένα ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: Ανεξάρτητη δημόσια αρχή που συγκροτείται από το εκάστοτε κράτος μέλος. Στην Ελλάδα η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ του υποκειμένου των δεδομένων: Κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
3. Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
:Σύμφωνα με τον Κανονισμό κάθε εταιρία οφείλει: – να συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, – να  τηρεί μόνο τα δεδομένα που της χρειάζονται,  – να τα τηρεί ασφαλή, – να διατηρεί τα δεδομένα μόνο για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, – να έχει ενημερώσει σχετικά με την τήρηση τα υποκείμενα των δεδομένων, – να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και – να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αποδείξει όλα τα παραπάνω.
4. Σκοπός
: Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να παρέχει ενημέρωση και καθοδήγηση στους προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες της Εταιρίας, καθώς και στους επισκέπτες ή χρήστες του ιστοτόπου της «www.ariti.gr», σχετικά με τη διατήρηση των Προσωπικών τους Δεδομένων, ήτοι ποια προσωπικά στοιχεία διατηρεί η Εταιρία, για πόσο καιρό και για ποιο σκοπό.Αναφορικά με τους Εργαζόμενους της Εταιρίας (υποψηφίους, υφιστάμενους και πρώην εργαζόμενους) εφαρμόζεται η Πολιτική Διατήρησης αρχείου Προσωπικών Δεδομένων υπαλλήλων της Εταιρίας.
5. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα :
Α) Νομική Βάση Επεξεργασίας
– Η συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις της εκ του νόμου και δη της φαρμακευτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. – Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας. – Η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρίας στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της. – Η ικανοποίηση αιτημάτων ενημέρωσης και επικοινωνίας των υποκειμένων των δεδομένων. – Η διασφάλιση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Εταιρίας. – Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας απέναντι σε τρίτα μέρη, όπως ενδεικτικά κατασκευαστές προϊόντων.
Β) Είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τρόπος επεξεργασίας Η Εταιρία τηρεί, κατά περίπτωση, τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:  Επαγγελματίες Υγείας :Όνομα, Επώνυμο, ΑΜΚΑ,Ειδικότητα,Φορέας εργασίας,Επαγγελματικός/Ακαδημαϊκός τίτλος,Διεύθυνση αλληλογραφίας και επίσκεψης (οδός, αριθμός, πόλη, επαρχία), Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία οποιουδήποτε άλλου ψηφιακού λογαριασμού,Ώρες επισκέψεων,Τηλέφωνο εργασίας,Επαγγελματικό κινητό τηλέφωνο,Εργασιακός τομέας, Θέση εργασίας, ΑΦΜ Ασθενείς : Ονοματεπώνυμο,Δ/νση Κατοικίας,Τηλέφωνο,ΑΦΜ,ΑΜΚΑ,Ασφαλιστικό Ταμείο, Προμηθευτές/ Συνεργάτες :Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία,Διεύθυνση,Τηλέφωνο, ΑΦΜ, Φαξ, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,Πρόσωπα επικοινωνίας και σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, Επισκέπτες ιστοσελίδας : Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του χρησιμοποιείται και  αξιοποιείται η πολιτική των cookies -στον ιστότοπο είναι αναρτημένη κι η σχετική Πολιτική της Εταιρίας. Συνοπτικά, κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο της Εταιρίας συλλέγονται τα τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας cookies, για την εγκατάσταση των οποίων δεν απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου. Η Εταιρία συλλέγει, πλην των ανωτέρω, και τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την παροχή επιπλέον ενημέρωσης ή πληροφόρησης του χρήστη του ιστοτόπου, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,Τηλέφωνο επικοινωνίας (δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου αυτού),Εταιρία (δεν είναι υποχρεωτικό), Κάθε χρήστης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και που υποβάλλει στον ιστότοπο, καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών.
Γ) Σκοποί Επεξεργασίας :- Επιχορήγηση συμμετοχής Επαγγελματιών Υγείας (Ε.Υ.) σε συνέδρια του ΕΟΦ., – Πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας. ,- Πληροφόρηση Ε.Υ. για επιστημονικές εκδηλώσεις, συνέδρια ή σεμινάρια αρμοδιότητας ΕΟΦ., – Εκτέλεση παραγγελίας ή σύμβασης. ,- Εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του ασφαλιστικού φορέα, Κλινικής ή Δημοσίου Νοσοκομείου, – Είσπραξη απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ ή τον ασφαλιστικό φορέα του αντιτίμου των πωληθέντων υλικών. , – Συμμόρφωση της Εταιρίας με τη φαρμακευτική νομοθεσία και τη νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (πχ. ανεπιθύμητες ενέργειες)., – Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή., – Εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρίας. ,- Εκπλήρωση των νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρίας., – Απάντηση σε αιτήματα Προμηθευτών, Πελατών (συμπεριλαμβανομένων των ασθενών) και Συνεργατών της Εταιρίας.
Απάντηση σε αιτήματα χρηστών/ επισκεπτών του ιστοτόπου «www.ariti.gr».
Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται στην Εταιρία εκούσια από τα ίδια τα υποκείμενα ή μέσω των εκπροσώπων τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αυτά κοινοποιούνται στην Εταιρία από δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να προβεί σε ενέργειες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
Δ) Χρόνος τήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα δεδομένα αυτά θα τηρούνται από την Εταιρία μόνον για όσο χρόνο είναι αυστηρά απαραίτητο για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού συλλογής σε συνδυασμό με τη σχετική νομοθεσία και έπειτα θα καταστρέφονται.
Ε) Τρόπος Επεξεργασίας
Η Εταιρία συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα, κατά περίπτωση. Περαιτέρω, η επεξεργασία των κατά περίπτωση τηρούμενων δεδομένων γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και καταχωρούνται στο εταιρικό σύστημα της Εταιρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης και νόμιμης επεξεργασίας.
ΣΤ) Κοινοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας. Περαιτέρω, τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να κοινοποιηθούν και να καταστούν προσιτά, ανά περίπτωση και βάση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, και από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τα οποία, κατά καιρούς, η Εταιρία διατηρεί συνεργασία, όπως π.χ. δικηγορικό γραφείο ή εταιρία ασφάλισης ή κατασκευαστές και κατόχοι άδειας κυκλοφορίας ή διοργανωτές συνεδρίων κ.λπ., από δημόσιες Υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα, όπως π.χ. η ΕΡΓΑΝΗ, ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ κ.λπ., από Τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς, ελεγκτές στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με εξωτερικούς και εσωτερικού κανονισμούς ή όπου αλλού απαιτείται από τη νομοθεσία. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε προμηθευτές της Εταιρίας ή συνεργάτες της Εταιρίας που παρέχουν στην τελευταία υπηρεσίες. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα εν λόγω δεδομένα μόνον για το σκοπό της παροχής των εκάστοτε υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία και έχοντας δεσμευθεί με Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας. Κατ’ εξαίρεση, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή δυνάμει απόφασης ή παραγγελίας δικαστικής αρχής.
Ζ) Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα δεδομένα αυτά δε διαβιβάζονται σε Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Σε τυχόν περίπτωση διαβίβασης εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρία  δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου τα δεδομένα που διαβιβάζονται προς τρίτους να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.
6. Δικαιώματα
Κάθε υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει καταρχήν δικαίωμα να γνωρίζει και να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία που κατέχει η Εταιρία σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική, να ελέγχει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην Εταιρία καθώς και να ενημερώνει/επικαιροποιεί τα στοιχεία των προσωπικών του δεδομένων. Το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία και δη με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3645691 & e- mail: dpo@samartzislaw.gr) για να ασκήσει τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων δικαιώματά του (άρθρα 15-22), όπως, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση στα δεδομένα του (προκειμένου να γνωρίζει ποια δεδομένα του και για ποιο λόγο επεξεργάζεται η Εταιρία, καθώς και τους αποδέκτες αυτών), η επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων του, της προέλευσης, ακρίβειας και τοποθεσίας τους, η απόκτηση αντιγράφου των δεδομένων του, το αίτημα για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων του, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων του, το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του κ.λπ. Τα δικαιώματα αυτά καταρχήν ασκούνται χωρίς κόστος για το υποκείμενο.
Επιπροσθέτως, αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει με Δήλωση Συγκατάθεσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του με απλή δήλωση ανάκλησης (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3645691, e- mail: dpo@samartzislaw.gr, διεύθυνση: Λ.Τατοΐου 52, 136 77 Αχαρνές), χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση του υποκειμένου πριν την ανάκληση ή στη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της Εταιρίας. Τέλος, κάθε υποκείμενο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώσει απευθείας την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρεί ακατάλληλη την εκ μέρους της Εταιρίας χρήση των δεδομένων του (www.dpa.gr).-

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί μέρη της παρούσας Πολιτικής, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης. Ημ/νία επικαιροποίησης: Φεβρουάριος 2021

Πολιτική Cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΤΗΣ «ARITI A.E

 1.Εισαγωγή : Η ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών και των δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την εταιρία «ARITI A.E  (στο εξής «Εταιρία»).Προς επίτευξη των ανωτέρω, η Εταιρία εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση στα οποία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε στον παρόν ιστότοπο της Εταιρίας ARITI A.E., ήτοι τους τύπους των cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρία κάθε φορά που επισκέπτεσθε τα sites μας, τις πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρία χρησιμοποιώντας τα cookies, και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί την παρούσα.
2.Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης. Γενικά για τη χρήση των cookies, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση τα τεχνικά cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός site και για την περιήγηση σε αυτό από τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες.
3.Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;  : Στον παρόν διαδικτυακό τόπο η Εταιρία μας χρησιμοποιεί μόνο τεχνικά cookies, ήτοι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Άλλως, η Εταιρία μας χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Δικτυακού μας Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του δικτυακού μας τόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.
4. Πως να διαγράψετε τα COOKIES Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τους τύπους cookies και τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org . Σε περίπτωση που αρνηθείτε τη χρήση cookies είναι δυνατό να μη λειτουργούν κανονικά ορισμένες δυνατότητες της παρούσας ιστοσελίδας.
5. Δικαιώματα Κάθε υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει καταρχήν δικαίωμα να γνωρίζει και να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία που κατέχει η Εταιρία σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική, να ελέγχει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην Εταιρία καθώς και να ενημερώνει/επικαιροποιεί τα στοιχεία των προσωπικών του δεδομένων.
Το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία και δη με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (dpo@samartzislaw.gr) για να ασκήσει τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων δικαιώματά του (άρθρα 15-22), όπως, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση στα δεδομένα του (προκειμένου να γνωρίζει ποια δεδομένα του και για ποιο λόγο επεξεργάζεται η Εταιρία, καθώς και τους αποδέκτες αυτών), η επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων του, της προέλευσης, ακρίβειας και τοποθεσίας τους, η απόκτηση αντιγράφου των δεδομένων του, το αίτημα για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων του, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων του, το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του κ.λπ. Τα δικαιώματα αυτά καταρχήν ασκούνται χωρίς κόστος για το υποκείμενο. Τέλος, κάθε υποκείμενο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώσει απευθείας την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρεί ακατάλληλη την εκ μέρους της Εταιρίας χρήση των δεδομένων του (www.dpa.gr).- Η Εταιρία δύναται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση Cookies κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας της και τις νομικές της υποχρεώσεις. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί μέρη του παρόντος, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης.
Ημ/νία επικαιροποίησης: Φεβρουάριος 2021

Πολιτική Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης


1.- Υπεύθυνος
 επεξεργασίας: ΑΡΗΤΗ Α.Ε, Λεωφόρος Τατοΐου 52, 136 77 Αχαρνές, 210-8002650Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO): Ευαγγελία Ρεντούμη (mail: dpo@samartzislaw.gr & τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3645691) 2.  Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση: Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ). 3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντωνΤο έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στην είσοδο και στο server, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.4. Αποδέκτες Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου, καθώς και από την εταιρία φύλαξης MEGA GROUP SECURITY A.E. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.5. Χρόνος τήρησηςΤηρούμε τα δεδομένα για δέκα έξη μέρες (16) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής. Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@samartzislaw.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση της εταιρίας. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.