Πολιτική Ποιότητας & Κοινωνική Ευθύνη

Πολιτική Ποιότητας

Πάγιος προσανατολισμός και δέσμευση της ARITI Α.Ε. αποτελούν τα κάτωθι :

 • η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
 • η παροχή των καταλληλότερων κάθε φορά φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών σκευασμάτων και λύσεων που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει,
 • η βέλτιστη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την λειτουργία της,
 • η πρόληψη της ρύπανσης και ο περιορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος εν γένει, και φυσικά
 • η προαγωγή της υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων.

Η πολιτική της ARITI Α.Ε. συνίσταται από την:

 1. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης  στα θέματα ποιότητας ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 2. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 3. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στην υγεία & ασφάλεια στην εργασία ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 4. Μέριμνα για τον συνυπολογισμό των αρχών ποιότητας, περιβαλλοντικών παραμέτρων και παραμέτρων υγείας & ασφάλειας στις αποφάσεις για ευρύτερα θέματα.
 5. Πλήρης και αδιαπραγμάτευτη συμμόρφωση με την νομοθεσία, τις συμβατικές και τις σχετικές με την ποιότητα, το περιβάλλον και την εργασιακή υγεία & ασφάλεια απαιτήσεις.

Για την ARITI Α.Ε. η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία των τρίτων μερών και της κοινωνίας είναι υψίστης σημασίας.

Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρεία ARITI Α.Ε. δεσμεύεται και φροντίζει:

 • Να σέβεται και να διασφαλίζει την προβλεπόμενη κάθε φορά διαχείριση ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών & δεδομένων που αφορούν την ίδια, συνεργαζόμενα ή ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη. (Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR- ΓΚΠΔ).
 • Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύνολο των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών νόμων, κανονισμών ή οδηγιών και να προάγει τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική ευαισθησία στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.
 • Να προάγει την επαγγελματική της φήμη βασιζόμενη στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της και την υπεύθυνη κοινωνική της στάση, και όχι μέσω αθέμιτου ανταγωνισμού.
 • Να μη γίνονται αποδεκτά αντίτιμα οποιουδήποτε είδους που αποσκοπούν σε παράτυπη εύνοια και διαχείριση.  
 • Να μη γίνονται ανεκτές, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αδικοπραγίες ή παρατυπίες.
 • Να επιχειρεί και να δραστηριοποιείται πάντοτε με ηθική διασφαλίζοντας το συμφέρον της εταιρείας, των συνεργατών της και των ενδιαφερομένων τρίτων μερών.

Ως αρμόδιος φορέας και σύμφωνα με τον Κανονισμό GDP και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαχείριση φαρμακευτικών & ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναγνωρίζει και προασπίζεται την ευθύνη σχετικά με τη συμμόρφωση της λειτουργίας της προς τις σχετικές απαιτήσεις και σε σχέση με τον ρόλο που τα προϊόντα αυτά διαδραματίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα εφοδιασμού του τομέα υγείας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων. Η ARITI Α.Ε. συνεισφέρει έτσι στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά της ΈνωσηςΣε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με νομοθεσία, με συμβατικές  απαιτήσεις ή με τον καθιερωμένο κώδικα δεοντολογίας, όπως εκφράζεται στα ανωτέρω σημεία, η ARITI Α.Ε. διασφαλίζει ότι άμεσα θα λαμβάνονται και θα εφαρμόζονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Εκπόνηση Συστήματος και Διαδικασιών που να διασφαλίζουν τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε επιμέρους εργασίες:

 • Την αναγνώριση και κάλυψη από την ARITI Α.Ε.αναγκών & απαιτήσεων διεκπεραίωσης έργων που αναλαμβάνει, καθώς και την αναγνώριση και ικανοποίηση απαιτήσεων και αναγκών συνεργατών και ενδιαφερόμενων τρίτων μερών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 • Επαρκείς και αποτελεσματικές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, μετριάζοντας παράλληλα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
 • Επαρκής πληροφόρηση, οδηγίες, εκπαίδευση και επίβλεψη από ικανά άτομα για την δημιουργία συνθηκών εργασίας με ασφάλεια και περιβαλλοντική ευαισθησία.
 • Προώθηση της κουλτούρας αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών.
 • Δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών εταιρικής απόδοσης συμπεριλαμβανομένων:
  – Καθιέρωσης στατιστικής ανάλυσης επιδόσεων
  – Καθιέρωσης παρακολούθησης & μέτρησης επίδοσης
  – Ετήσιων στόχων για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και σχετικών Προγραμμάτων
  – Καθιέρωσης διαχείρισης έργων μέσω ανάπτυξης και εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων
  – Συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στελεχών που εμπλέκονται στην διαχείριση και στην  υλοποίηση έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.
  – Εσωτερικών Ελέγχων

Η ARITI A.Ε. θα διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της πολιτικής της. Η ARITI Α.Ε. πάντα θα υποστηρίζει την ενεργή συμμετοχή και την επίδειξη πρωτοβουλιών των στελεχών της στο μέτρο εμπλοκής τους στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει. Η Διοίκηση επιβάλλει σε όλα της τα στελέχη, την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή τους και την πιστή εφαρμογή όλων των διαδικασιών & διεργασιών που αναφέρονται στο Σύστημα Διαχείρισης.