demositeadmin

demositeadmin

Η Αρήτη Α.Ε. χορηγός στην Ημερίδα του Τμήματος Ουροδυναμικής, Νευροουρολογίας & Γυναικολογικής Ουρολογίας (Ο.ΝΟ.Γ.Ο.) της Ε.Ο.Ε

Η Αρήτη Α.Ε. χορηγός στην Ημερίδα του Τμήματος Ουροδυναμικής, Νευροουρολογίας & Γυναικολογικής Ουρολογίας (Ο.ΝΟ.Γ.Ο.) της Ε.Ο.Ε., με θέμα  “Η Ακράτεια Ούρων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας”- Ημερίδα Ενημέρωσης Ιατρών & Κοινού Σάββατο 12 Νοεμβρίου στην πόλη των Ιωαννίνων.